Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Argumenten schrapping in het KB 14/04/2024

Handelingen medische beeldvorming

Per KB 14/04/2024 werden 3 verpleegkundige handelingen geschrapt. Lees HIER de extra duiding bij de door de FOD gewijzigde K.B.

Over welke handelingen gaat het precies? 

1. Deelname aan de kwaliteitscontrole en -borging en toepassen van de beschermingsmaatregelen in onderzoeks- en behandeldiensten en -functies.
2. Behandeling, verwerking, analyse en archivering van de gegevens van medische onderzoeken.
3. Beheer en onderhoud van materieel en producten in medische onderzoeks- en behandeldiensten.

Argumenten in het voordeel van een schrapping van deze handelingen in het KB 26/06/2022 
Activiteiten nr. 1 en 2 
  • De activiteiten nr. 1 en 2 zijn terug te vinden op andere plaatsen in de wetgeving of in andere referentieteksten.
  • In de nieuwe definitie van verpleegkunde staat: “analyseren van de kwaliteit van de zorg met als doelstelling de eigen beroepspraktijk als beoefenaar van de verpleegkunde te verbeteren.” 
  • Binnen de kennis en bekwaamheid van verpleegkundigen verantwoordelijk voor de algemene zorg (VVAZ) zoals beschreven in artikel 46 van de WUG, vindt men de bevoegdheid om de kwaliteit van de zorg te analyseren met als doelstelling de eigen beroepsuitoefening als verpleegkundige te verbeteren. 
  • In het competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ) en de technoloog medische beeldvorming vinden we de rol van “communicator” terug die het wettelijke en ethische kader van de vertrouwelijkheid, het beroepsgeheim en de eerbied voor het privéleven vermeldt. 
  • Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze heeft tot doel de Europese burgers te beschermen tegen inbreuken op hun privéleven en hun persoonlijke gegevens.
  • De omgang met gegevens is voor al de gezondheidszorgberoepen beroepsgeheim op dezelfde wijze onderworpen aan het medisch geheim en aan het beroepsgeheim. Het schrappen van deze handelingen van de lijst van de VVAZ heeft dus geen invloed op de eerbiediging van de patiëntenrechten, op het beroepsgeheim en op het privéleven van de begunstigden van de zorg. 
  • De wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering verplicht in artikel 33 gezondheidszorgberoepen om de resultaten van onderzoeken (zoals radiologische onderzoeken) te vermelden in het dossier van de patiënt. Daarnaast moeten op basis van artikel 35 deze gegevens worden gearchiveerd.  Het ziet er dus naar uit dat activiteit 1 eveneens verplicht wordt gesteld door de kwaliteitswet. 
Activiteit nr. 3
  • Daar stelt de FOD in zijn advies dat deze handeling geen voorbehouden handeling moet zijn, noch van de technologen medische beeldvorming, noch van de verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg. 
  • We herhalen hier de hypothese dat het kan zijn dat men de zorgberoepen wou ontlasten door de administratieve verwerking en het technisch onderhoud toe te vertrouwen aan andere dan (niet)zorgberoepen zoals bijvoorbeeld medisch secretariaat en respectievelijke  technici.