Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Voorbereiding HBO5 scholen

Nieuwe beroepstitel basisverpleegkundige

De federale overheid diende, op initiatief van minister Vandenbroucke, in de Kamer het langverwachte wetsvoorstel in om een nieuw profiel ‘basisverpleegkundige’ op te nemen in de WUG, de Wet op de Uitvoering van de Gezondheidszorgberoepen. Door deze wetswijzing zal het beroep van verpleegkundige in de toekomst leiden tot 2 aparte beroepstitels:  
  • het beroep van basisverpleegkundige, HBO5 3 jaar beroepsonderwijs 
  • het beroep van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, bachelor verpleegkundige, 4 jaar hogeschool 

Geen wijzigingen voor de huidige HBO5-verpleegkundigen en zij die de opleiding reeds hebben aangevat. 
Concreet betekent dit dat HBO5-studenten die met de opleiding starten vanaf september 2023 zullen worden opgeleid tot basisverpleegkundige. Welke taken ze zullen mogen uitvoeren in het werkveld wordt beslist door het parlement in juni 2023. Hun opleiding zal in deze dienen te worden aangepast. 

Voor studenten die zijn ingeschreven tijdens het schooljaar 2022-2023, zijn er geen gevolgen. Zij zullen hun opleiding zoals voorzien kunnen afwerken, en worden opgeleid tot verpleegkundige die de titel van ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’ kunnen dragen. Ook alle huidige verpleegkundigen zullen de taken kunnen blijven uitoefenen die in de WUG zijn voorbehouden aan de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg.
 
Wijzigingen aan de opleiding HBO5 pas in 2024
De wetswijziging heeft gevolgen voor de hbo5-opleiding verpleegkunde zoals deze vandaag wordt georganiseerd door de HBO5-scholen.
Aangezien de wet en het Koninklijk Besluit dat de verpleegkundige handelingen vastlegt pas deze zomer zal worden gepubliceerd, kan er in september 2023 nog niet gestart worden met een volledig nieuw curriculum. Volgend schooljaar zal de opleiding basisverpleegkundige aangevat kunnen worden op basis van het bestaande curriculum voor de HBO5-opleiding verpleegkunde. In een eerste fase zal de aanpassing zich dus beperken tot een wijziging van de naamgeving en de opstart van de opmaak van een nieuw beroepskwalificatiedossier.
 
Omschrijving van de basisverpleegkundige in de WUG
In de huidige versie van het wetsontwerp wordt de basisverpleegkundige als volgt omschreven: “een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt hij/zij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger en/of de arts. De basisverpleegkundige handelt in het kader van de preventie, het behoud en de bevordering van de gezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven.”
 
Tegen deze zomer wordt het Koninklijk Besluit verwacht met de criteria voor de titel van basisverpleegkundige en de activiteiten die deze mag uitoefenen. Op basis hiervan zal gestart worden met de opmaak en de erkenning van een beroepskwalificatie. De bedoeling is om de procedure hiervoor zo snel mogelijk af te ronden.
 
Nieuw beroepskwalificatie basisverpleegkundige op te maken samen met het werkveld en partners 
De beroepskwalificatie zal dan gelden als de basis van de vernieuwde opleiding. Samen met jullie, het onderwijsveld en rekening houdend met de input vanuit het werkveld, zullen we werken aan de hervorming van de opleiding. Met het nieuwe wetgevend kader en een inhoudelijke aanpassing willen we meer profielen aantrekken om in de zorg te werken en de opleiding basisverpleegkunde op niveau 5 versterkt in de markt zetten. Het recente rapport van de onderwijsinspectie en de NVAO wijst op het potentieel van deze opleiding en bevat eveneens aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen gaan om de opleiding nog kwalitatiever te maken.
 
Alleszins zal de opleiding basisverpleegkunde blijvend worden ingericht in secundaire scholen, waardoor het financiële kader behouden blijft, maar, waar mogelijk en opportuun, is het de bedoeling om deze opleiding qua organisatie en regelgevend kader meer flexibiliteit te geven dan op vandaag het geval is.  

Namens het departement Onderwijs en Vorming