Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Nieuwe wet kwaliteitsvoering vanaf 1 juli 2022

Belangrijk voor thuisverpleegkundigen

Tijdens de vorige legislatuur verleende het parlement zijn goedkeuring aan de wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.
Initieel was het de bedoeling om het oude KB nr.78 (1967) te laten verdwijnen en in plaats hiervan 3 wetten te laten ontstaan:
  • Een vernieuwde WUG (met beroeps- en competentieprofielen van alle zorgverstrekkers uit de madelief van Maggy – focus op bekwaam vs bevoegd)
  • Een kwaliteitswet met algemene en bijkomende kwaliteitsvereisten & een toezichtcommissie
  • Een restWUG (Cel medische bewaking, stichting kankerregister)

De kwaliteitswet zou een formele controle van de kwaliteit van de gezondheidszorg toelaten waarbinnen zorgverstrekkers enkel verstrekkingen zouden kunnen stellen waar zij naast bevoegd, vooral bekwaam dienden te zijn. Er is echter geen vernieuwde WUG gekomen en men heeft enkel een aantal nieuwe, maar vooral vernieuwde principes overgeheveld naar de kwaliteitswet die we vandaag kennen.

Momenteel is er grotendeels enkel een basiskader dat in de loop van de volgende jaren verder zal dienen uitgewerkt te worden. Er werd beslist de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot 1 juli 2022 opdat deze een optimale toepassing zou kunnen krijgen. Op 01/01/2022 zijn echter reeds een aantal essentiële artikelen in werking getreden. Het toezicht hierop zal in afwachting van de in de wet vermelde toezichtcommissie voorlopig opgenomen worden door de provinciale geneeskundige commissies.

De bepalingen van de wet van 22 april 2019 gaan in de richting van een uitbreiding van het begrip visum, dat niet meer alleen de fysieke en psychische geschiktheid om een gezondheidsberoep uit te oefenen inhoudt, maar ook het bewijs wordt dat men beschikt over de nodige bekwaamheid voor de uitvoering van het gezondheidszorgberoep. Het visum wordt een heuse toelating tot praktijkvoering in de zin van een licence to practice. Die voorwaarden op het vlak van de bekwaamheid van de zorgbeoefenaars komen bovenop de bepalingen m.b.t. de erkenning van de gezondheidszorgbeoefenaars die behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de bepalingen m.b.t. accreditatie en opleiding in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Deze bepalingen zullen in de nabije toekomst worden vervolledigd met de invoering van het portfolio, het register van de praktijken en de federale Toezichtscommissie. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de kwaliteitswet zo goed mogelijk wordt afgestemd met de actoren in het veld. Zo is de ontwikkeling van het portfolio momenteel het voorwerp van een participatief proces waarbij alle professionele adviesorganen binnen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV betrokken zullen worden.

Aan het merendeel van de artikels in de kwaliteitswet wordt vandaag reeds voldaan. Mogelijks kan er in de toekomst bij de verdere uitwerking van de artikels wel enige bijsturing noodzakelijk zijn. Vandaag lijkt het wel belangrijk om even stil te staan bij volgende twee artikels waar de verantwoordelijkheid bij de individuele zorgverstrekker ligt.

Bekwaamheid en visum
  • Vandaag is er nog altijd geen portfolio systeem op poten gezet, alsook zijn er geen criteria bepaald waarop men zich kan baseren als antwoord op de vraag “Hoe blijf ik voldoende bekwaam om mijn beroep van zorgkundige/verpleegkundige/vroedkundige uit te oefenen?”.
  • De verantwoordelijkheid ligt hier bij de individuele zorgverstrekker en zal vanaf heden door de provinciale geneeskundige commissies (in de toekomst de nieuwe toezichtcommissie) kunnen gecontroleerd worden met het risico om zijn/haar visum tijdelijk of definitef te verliezen.
  • Het lijkt ons dan ook belangrijk om onze leden optimaal te ondersteunen bij het digitaal registeren van allerhande vormingen, semniaries, studiedagen, … die men volgt in kader van zijn/haar professionele ontwikkeling als zorgkundige, thuisverpleegkundige, vroedkundige en/of als meer gespecialiseerde verpleegkundige (diabetes, wondzorg, …) in een “portfolio”. 
Register van praktijken
  • Vanaf 1 juli 2022 zal het verplicht zijn om zijn professionele activiteiten als zorgverstrekker mee te delen aan de FOD Volksgezondheid.
  • Indien de FOD Volksgezondheid reeds over deze gegevens via andere kanalen beschikt dan zal men deze reeds invoeren in dit publiek register.
  • Het zal wederom de individuele zorgverstrekker zijn die deze gegevens zal dienen te verifiëren en indien nodig aan te passen.
  • Eenmaal hier meer duidelijkheid over is, lijkt het aangewezen om onze leden hierover te informeren en indien nodig te ondersteunen.