Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering

Stavaza 1 januari 2022

Tijdens de vorige legislatuur verleende het parlement zijn goedkeuring aan de wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. 

Er werd beslist de in werking trededing van de wet uit te stellen tot 1 juli 2022 opdat hij een optimale toepassing zou kunnen krijgen. Bepalingen die essentieel zijn zullen echter in werking treden op 1 januari 2022. 
Het gaat over onderstaande onderverdelingen:
  • Diagnostische en therapeutische vrijheid 
  • Bekwaamheid en visum
  • Karakteristiek
  • Omkadering
  • Anxiolyse en anesthesie 
  • Continuiteït
  • Voorschrift
  • Parktijkinformatie
  • Structuur en organisatie van de praktijkvoering
  • Patiëntendossier


Wat volgt de komende maanden citaat uit de nota: "De bepalingen van de van 22 april 2019 gaan in de richting van een uitbreiding van het begrip visum, dat niet meer alleen de fysieke en psychische geschiktheid om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen inhoudt, maar ook het bewijs wordt dat men beschikt over de nodige bekwaamheid voor de uitvoering van een gezondheidszorgberoep. Het visum wordt een heuse toelating tot praktijkvoering in de zin van een licence to practice. Die voorwaarden op het vlak van de bekwaamheid van de zorgbeoefenaars komen bovenop de bepalingen m.b.t. de erkenning van de gezondheidszorgbeoefenaars die behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de bepalingen m.b.t de accreditatie en opleiding in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Deze bepalingen zullen in de nabije toekomst worden vervolledigd met de invoering van het portfolio, het register van de praktijken en de federale Toezichtscommissie. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de kwaliteitswet zo goed mogelijk wordt afgestemd met de actoren in het veld. Zo is de ontwikkeling van het portfolio momenteel het voorwerp van een participatief proces waarbij alle professionele adviesorganen binnen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV betrokken zullen worden."