Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Toelichting vaccinatieplicht

Wettelijk kader ontbreekt vandaag nog

Memorie van toelichting wetsontwerp: "Prioriteit is om de gezondheid van de patiënt zo maximaal mogelijk te beschermen. De gezondheidszorgbeoefenaar moet er alles aan doen om de patiënt die hij verzorgt niet ziek te maken.  Gelet op deze verantwoordelijkheid, kan moeilijk vastgehouden worden aan een vaccinatie als individuele keuze.  Bovendien zal de zorgverlener bij vaccinatie niet enkel zijn patiënten beschermen maar ook zichzelf. Het is uitermate belangrijk de continuïteit van de zorgverlening te verzekeren en uitval van gezondheidszorgbeoefenaars te vermijden. Tot slot, aan onveilige zorg zijn niet enkel negatieve gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving verbonden; er hangt eveneens een prijskaartje aan vast."

Welke adviezen zijn geformuleerd geweest? 
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) bevelen, overeenkomstig hetgeen in andere Europese landen gebeurt (bvb. Frankrijk), een verplichte vaccinatie aan voor al het verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle artsen, andere gezondheidszorgbeoefenaar en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante) zorg. 
  • Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) als antwoord op de adviesvraag van 29 september 2021. De leden van de Federale Raad spreken zich daarin unaniem uit voor een vaccinatieverplichting die van toepassing is in de “zorgsector”. Niet enkel de gezondheidszorgberoepers, zowel zelfstandigen als zij die werken in dienstverband, maar bij uitbreiding alle medewerkers in de zorgorganisaties (niet enkel de ziekenhuizen), ongeacht hun specifieke functie of het al dan niet rechtstreeks (zorg-)contact, zouden gehouden moeten worden tot een verplichte vaccinatie.
  • Orde der artsen (18 september 2021) en de Nationale Arbeidsraad (15 oktober 2021) adviezen uitgebracht die de idee van een verplichte vaccinatie ondersteunen (weliswaar niet unaniem wat het advies van de Nationale Arbeidsraad betreft).

Voor wie is de verplichting van toepassing? 
Elke gezondheidszorgbeoefenaar bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsmede de beoefenaar van een niet-conventionele praktijk, als bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen. 

In welke zorgsetting is de verplichting van toepassing? 
Het speelt geen enkele rol in welke setting de gezondheidszorgbeoefenaar gezondheidszorg verstrekt. Dat kan binnen een verzorgingsinstelling zijn maar evenzeer ambulant, in een solopraktijk of in groepsverband,… Ook bijvoorbeeld het al dan niet terugbetaalbaar zijn van de zorg speelt geen enkele rol, noch heeft het statuut van de gezondheidszorgbeoefenaar (zelfstandige, werknemer of ambtenaar) belang.

Wettelijk kader om de verplichting door te voeren ontbreekt nog op heden 
Ter verduidelijking, opdat het toezicht op de verplichte vaccinatie operationeel kan zijn, is nog bijkomend wetgevend werk nodig.  Op dit ogenblik laat het bestaand juridisch kader het gebruik van gegevens met betrekking tot de vaccinatiestatus van gezondheidszorgbeoefenaars voor de toepassing van de verplichte vaccinatie zoals in deze wet geregeld, niet toe

  • Een wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, is daarvoor noodzakelijk.  
  • Desgevallend zal  ook blijken dat een wijziging van onderhavig voorontwerp nodig is of dat eventueel een bijkomende uitvoering van deze wet nodig/volstaat.  Het opzet is deze wijzigingen, die deel uitmaken van een tweede fase, af te ronden uiterlijk 31 maart 2022 zodat vanaf 1 april  2022 kan worden overgaan tot het effectief toezicht op de vaccinatie inzake COVID-19.  
  • 1 april 2022 is ook de datum waarop de bepalingen van onderhavig wetsontwerp die betrekking hebben op het toezicht en de gepaard gaande verwerking van persoonsgegevens in werking treden.