Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Goedkeuring beoordelingskader HBO5 opleiding

Uitbouw eigenstandig HBO5 profiel

De Vlaamse Regering keurde het beoordelingskader voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs principieel op 2 juli 2021 goed. Op basis van dit beoordelingskader zal de onderwijsinspectie, in samenwerking met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de kwaliteit beoordelen van de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs zoals ze op dit moment wordt vormgegeven. 
Gelijktijdig wordt een functiemodel Zorg en Verpleegkunde van de toekomst uitgetekend, waar bijzondere aandacht wordt besteed aan de uitbouw van een eigenstandig HBO5 profiel. Aan dit profiel zullen nieuwe leerdoelen en bijhorend kwaliteitstoezicht gekoppeld worden.


INLEIDING lees het Beoordelingsrapport pagina 2-3:

"Na de omvorming van de vroegere hbo5-opleidingen tot graduaatsopleidingen en de inbedding van die opleidingen in het hoger onderwijs, bleef er onduidelijkheid bestaan over de kwaliteitscontrole op de hbo5-opleidingen Verpleegkunde. Ze worden momenteel uitsluitend georganiseerd binnen een samenwerkingsverband dat gevormd wordt door een hogeschool en één of meer scholen voor secundair onderwijs die een hbo5-opleiding Verpleegkunde aanbieden.

De hbo5-opleiding Verpleegkunde leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van niveau 5 en wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde in de verpleegkunde uitgereikt door het samenwerkingsverband. Het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde wordt modulair georganiseerd en heeft een duurtijd van zes semesters.

De opleidingen kregen de voorbije 12 jaar geen regulier extern kwaliteitstoezicht meer. In het schooljaar 2015-2016 deed de commissie hoger onderwijs nog een beperkt toezicht op basis van ingediende zelfevaluatierapporten en deskanalyse.

Het doel van de kwaliteitsbeoordeling is nagaan of de school een kwaliteitsvolle opleiding aanbiedt en daartoe ook een kwaliteitsvol onderwijsbeleid voert. Daarbij worden sterktes, aanbevelingen en werkpunten benoemd. De kwaliteitsbeoordeling resulteert in een advies aan de Vlaamse regering over de erkenning. In afwachting van een wetgevend initiatief rond de plaats van de Vlaamse hbo5-verpleegkundige in het beroepslandschap, heeft de decreetgever beslist de Europese regelgeving betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de federale wetgeving betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen niet mee te nemen in de beoordeling.

Het voorliggende beoordelingskader werd ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit leden van de onderwijswijsinspectie (OI) en een beleidsmedewerker van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO), waarbij de OI, in lijn met het decreet, de aansturing en de coördinatie op zich nam. Het kwam tot stand in samenwerking met de stakeholders, namelijk de scholen met een hbo5-opleiding Verpleegkunde, de hogescholen, het kabinet, het departement, de Pedagogische Begeleidingsdiensten, de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vlaamse Vereniging van Studenten.

De werkgroep zal voor de praktische toepassing van dit beoordelingskader een intern draaiboek uitwerken dat als leidraad dient voor de training en de beoordelingen. Daarnaast zal de concrete operationalisering op de website van de OI ter beschikking staan voor de scholen."