Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verklaring IFIC sociale partners PC330

Alsook de visie NVKVV, acn en KPVDB

Deze communicatie is aangeboden door de sociale partners: FASD, FASS, FCSD, Gibbis , Santhea , SOM, Unessa, WGK, Zorgnet-Icuro, BVZ, Sovervlag CGSLB / ACLVB, CNE / ACV Puls et Setca / BBTK.
Onderaan deze pagina vind je de visie van het NVKVV. 

De invoering van IFIC aan 100% zal op 1 juli 2021 gerealiseerd worden voor de federale gezondheidssectoren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, die momenteel op het terrein wordt uitgevoerd en die is gebaseerd op een door elke werknemer gemaakte keuze tussen zijn of haar oude loonschaal en het IFIC-barema. De invoering roept uiteraard ook een aantal opmerkingen en vragen op, waarvan sommige genuanceerd of zelfs ontkracht moeten worden.

Voorgeschiedenis:
Ruim 20 jaar geleden kwamen de werkgevers en vakbonden van de federale gezondheidsdiensten tot de gezamenlijke vaststelling dat het verloningsmodel in de sector de tand des tijds niet langer doorstond. Onder de naam IFIC namen ze samen het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuwe functieclassificatie en bijhorend loonmodel. Zowel vakbonden als werkgevers onderstreepten de laatste jaren de nood aan een nieuw verloningssysteem voor de medewerkers in de zorgsector. De voornaamste vaststellingen waren:
  • Het loonmodel en bijhorende financiering waren meer dan 30 jaar oud.
  • Lonen waren soms gebaseerd op diploma, soms op functie, maar wat met nieuwe functies, afstudeerrichtingen, specialisaties…? Een aantal hangende claims en gerechtelijke uitspraken waren niet geruststellend.
  • De barema’s maakten onlogische sprongen, kruisten elkaar over functies heen, hadden zeer verschillende looptijden, hadden lage aanvangslonen en een verschillend, vaak grillig verloop doorheen de carrières. Via verschillende premies, supplementen enz. had men geprobeerd hierop een antwoord te bieden. Met als resultaat een chaotisch kluwen.
  • De barema’s van heel wat zorgfuncties voldeden niet meer aan de verwachtingen en konden een upgrade gebruiken, zeker aan het begin van de loopbanen. Vanuit die vaststellingen ontwikkelde de vzw IFIC (Instituut voor Functieclassificatie), een paritair beheerde organisatie, in opdracht van de sociale partners uit de zorgsectoren een hedendaags en coherent baremasysteem. Het is een dynamisch systeem dat zich moet blijven ontwikkelen om in te spelen op de aandachtspunten en uitdagingen van morgen.

Substantiële middelen voor de invoering van IFIC aan 100%
In uitvoering van het sociaal akkoord van 2017 kon met beperkte middelen een eerste bescheiden stap worden gezet in de uitrol van IFIC. In de zomer van 2020 besliste de federale overheid om een ongekend groot budget van 500 miljoen euro extra vrij te maken, integraal besteed aan de verloning van het personeel in de federale zorgsectoren. Als gevolg daarvan zal de loonmassa van de sector in totaal en gemiddeld met 6% stijgen.

Niemand verliest bij IFIC. Maar niet iedereen wint aanzienlijk.
IFIC actualiseert en moderniseert de lonen in de zorg en dat was dringend nodig. Het doel was onder meer om de lonen aan het begin van de loopbaan op te waarderen om de sector aantrekkelijk te houden. IFIC levert niet voor alle (sub)groepen een gelijke loonsverhoging op. Dat kan niet anders bij het introduceren van een volledig nieuw baremasysteem dat oude inconsequenties verbetert en rechttrekt. 
Bij de uitrol van IFIC zal geen enkele medewerker loon verliezen. Of iemand extra verdient met het IFIC-barema, hangt af van de anciënniteit en de persoonlijke situatie. Alle medewerkers in dienst ontvingen een individuele berekening die aangeeft of hij/zij al dan niet voordeel heeft bij overstap naar IFIC, rekening houdend met hun contractuele individuele situatie en waarbij collectieve vergelijkingen vermeden worden. Ze kregen en krijgen de vrije keuze om in te tekenen op de nieuwe barema’s gebaseerd op wat voor hen het meest
voordelig is.

De premie voor houders van een beroepstitel en -bekwaamheid zal behouden blijven voor de medewerkers die de keuze gemaakt hebben om het oude barema te houden indien dit voordeliger is dan IFIC
In lijn met de voorziene bepalingen in het koninklijk besluit ‘premies voor beroepstitels en -bekwaamheden’ van 28 september 2011, wijzen de sociale partners erop dat voor het personeel dat het recht op de oude barema’s behoudt, het behoud van het recht op de premie voorzien is. Het voordeel van de premie blijft behouden gedurende de ganse loopbaan als verpleegkundige en zelfs bij verandering van werkgever of dienst. Dit belangrijk beginsel van het behoud van verworven rechten wordt niet in twijfel getrokken door de sociale partners of door de overheid.

Stimulansen en bakens om een kwalitatief en betrouwbaar zorgmodel te ondersteunen
In aansluiting op het sociaal akkoord van 2020, wordt er op tripartiete wijze samen met de minister van Volksgezondheid gewerkt aan nieuwe incentives ter ondersteuning van werknemers die zich blijven bijscholen en specialiseren binnen ons gezondheidszorgsysteem. Dit werk wordt uitgevoerd met inachtneming van de samenhang met het geldende IFICsysteem en met het oog op een correcte en duurzame financiering van de oplossing. In dit stadium worden bij het zoeken naar een globale en duurzame oplossing bakens aangereikt: ondersteuning van de kwaliteit van de zorg, aansluiting bij de normen die voor de activiteit van de sector gelden en duidelijke en objectieve opleidingscriteria. Dit werk in uitvoering zal de komende weken worden voortgezet en blijft voor de sociale partners een prioriteit. De concrete uitvoering ervan op het terrein zal gepaard gaan met een nieuwe keuzemogelijkheid voor de betrokken personen.

Besluit
In de uitvoering van deze historische en belangrijke stap die de invoering van IFIC aan 100% betekent, wenden de sociale partners zich resoluut tot de toekomst om in te spelen op de uitdagingen en vereisten van ons toekomstig zorgsysteem. In dit verband waken zij erover dat zij een algemene en transversale houding aannemen, in een tripartiete dynamiek.

VISIE VAN HET NVKVV
“Volgens het NVKVV is specialisatie en differentiatie in het werkveld de weg van de toekomst. Voor de verpleegkundige zelf wordt het ook interessant als de verloning zou bepaald worden volgens functie en niet langer volgens de diensten waarop ze werken. Er is nood aan een variatie aan verpleegkundige competenties op deze diensten. We juichen de tweede loonsverhoging in IFIC deze zomermaanden uiteraard toe, maar blijven toch vooral ijveren voor een verloningssysteem in functie van verworven competenties die een verpleegkundige daadwerkelijk inzet op de werkvloer. Een visie waarin het loont om je als verpleegkundige te specialiseren, en om extra taken en verantwoordelijkheden op te nemen. Het NVKVV heeft zo samen met haar Franstalige en Duitstalige partnerorganisaties een voorstel geformuleerd dat het aantal functies in IFIC voor verpleegkundige functies reduceert tot 6 functies, de hiërarchische functies als verpleegkundige ziekenhuishygiënisten en hoofdverpleegkundigen buiten beschouwing gelaten.” Ellen De Wandeler Algemeen Coördinator NVKVV. 

IFIC Functies waarvoor het NVKVV pleit in aflopende volgorde:
  • Verpleegkundig specialist (nieuwe functie)
  • Referentieverpleegkundige buiten de dienst (6161) –> Verpleegkundig consulent -afdelingsoverschrijdend (6161)
  • Referentieverpleegkundige binnen de dienst (6166) –> Gespecialiseerde verpleegkundige – binnen de dienst (6166)
  • Bachelor verpleegkundige Europees conform
  • HBO5-verpleegkundige functie
  • Zorgkundige

In IFIC zitten op heden 221 functies vervat. IFIC neemt het engagement om een 20tal functies per jaar te onderheven aan een onderhoudsprocedure. Voor het NVKVV is dit systeem van werken te log en biedt het onvoldoende oplossingen aan de omschrijvingen van de functieprofielen waar, gezien de diversiteit van het werkveld, moeilijk of geen consensus over zal ontstaan. Dit creëert een gevoel van gebrek aan erkenning en vele discussies, terwijl het IFIC systeem ruim eenvoudiger kan en minder belastend voor alle betrokken partijen. 

We volgen het dossier op de voet op en hopen dat er snel een oplossing komt voor de verpleegkundigen die vandaag door de invoering van IFIC geen voordeel genieten.