Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Aanwending 200 miljoen euro structurele financiering

Voorstellen werkgroepen GGZ en thuisVPK

In de marge van de federale besprekingen over de 200 miljoen euro die extra wordt voorzien voor de geestelijke gezondheidszorg hebben de werkgroepen NVKVV verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg en de werkgroep thuisverpleegkundigen (zelfstandigen en in dienstverband) volgende aanbevelingen geformuleerd. Ze werden afgetoetst binnen de werkgroepen NVKVV kinderverpleegkundigen, verpleegkundigen maatschappij en gezondheid en ouderenzorg

Speerpunten:

  • Een versterking van de eerstelijnshulp voor personen met een psychische kwetsbaarheid door de thuisverpleging beter te onderbouwen en de financieren wat betreft psychische hulpverlening (aangepaste nomenclatuur). Met betrekking tot deze nomenclatuur zou er een bijkomende financiering voorzien dienen te worden wat betreft Persoonlijke Opvolgingsbezoeken; Interdisciplinair Overleg en een gedeeld Multidisciplinair Dossier over de echelons van de zorg heen. 
  • Het voorzien van een opleidings- en financieringskader voor meer gespecialiseerde thuisverpleegkundigen in de psychiatrische hulpverlening. Dit veronderstelt ook een inrichting en continuering van Banaba en postgraduaat opleidingen GGZ; 
  • Een optimalisatie-oefening wat betreft de samenwerking en het geografisch samenvallen van de ELZ, GGZ-netwerken en ziekenhuisnetwerken;
  • Het inzetten om transmurale zorgcoördinatie en casemanagement o.l.v. gespecialiseerde verpleegkundigen;
  • Financiële ruimte voor het opzetten van innovatieve zorgprojecten (bv. via B4 financiering) m.b.t. transmurale zorgverlening;
  • De verpleegkundig-specialist in de tweedelijnszorg een actieve rol geven in de ondersteuning omtrent het omgaan met psychiatrische klachten in het dagdagelijks functioneren én educatie voor zorgvrager en hun naasten; 
  • Een normverhoging wat betreft het zorgpersoneel in de intramurale GGZ-zorg; 
  • Een herziening van de programmatie wat betreft GGZ-bedden zodat de noden van de patiëntenpopulatie ten volle beantwoord worden (o.a. psychosomatiek, gespecialiseerde diensten, …)

Het volledige rapport lees je hier. Deze werd overgemaakt aan de minister Vandenbroucke alsook de directeur generaal RIZIV Jo Decock.