Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Stages bachelor en HBO5 verpleegkunde covid-19

Richtlijn van de VLHORA

Wat met stages in de opleiding verpleegkunde? (bachelor en hbo5)

De VLHORA organiseerde een rondvraag bij de hogescholen in verband met het stage lopen tijdens de bacheloropleiding in de verpleegkunde naar aanleiding van het opduiken van het coronavirus. HET VOLLEDIGE VOORSTEL LEES JE HIER: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor-hoger-onderwijs

KNIPSEL UIT HET VOORSTEL :

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming kwam met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de stages verpleegkunde van studenten in de HBO5- en bacheloropleidingen het volgende overeen:

 • Stageovereenkomsten in de zorg- en welzijnssector kunnen blijven doorgaan, met uitzondering van kijkstages, zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) aanbiedt aan de student. Verder wordt verwezen naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel (zorgprofessionals). Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de studenten, is het aangewezen de stageovereenkomst tijdelijk te schorsen. Om de student geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen. Voor die studenten wordt gezocht naar een andere stageplaats.
 • De stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde (vanaf de tweede module), de bacheloropleiding in de verpleegkundeen de bachelor-na-bacheloropleidingen kunnen tot nader order doorgaan om mee de actuele druk op de zorgsector op te vangen. 
 • De studenten in de 1ste fase van de bacheloropleiding (eerstejaars) kunnen ook ingeschakeld worden volgens de noodwendigheden in ziekenhuizen voor algemene, niet-hoog-risico-diensten en ook voor niet-per-se-verpleegkundige taken, zoals logistieke taken, zodat de taken voor de verpleegkundigen lichter worden.
 • Als de stage-verlenende instelling toch een andere beslissing neemt en de stage stopzet, dan kunnen die studenten geheroriënteerd worden naar de ziekenhuizen en woonzorgcentra.. Woonzorgcentra en ziekenhuizen vragen namelijk om extra medische ondersteuning. De hogescholen zullen dus de studenten waarvan de stage werd stopgezet maximaal begeleiden door ze een nieuwe stageplaats toe te wijzen in de zorgsector. 
 • Hier valt ook de heroriëntering van stageplaatsen van het buitenland naar het binnenland onder.
 • De studenten in de 4de fase van de bacheloropleiding verpleegkunde (vierdejaars) en het 3de jaar hbo5 verpleegkunde moeten hun totaal van minimum 2.300 uren stage hebben kunnen doorlopen tijdens hun volledige opleiding zodat er geen conformiteitsproblemen zullen zijn met de Europese Richtlijn 2005/36/EG. 
 • Omdat in de zorgsector momenteel geen stagebegeleiders meer fysiek naar de stageplaatsen mogen gaan, ondersteunen alle stagebegeleiders de studenten momenteel maximaal online. De onderwijsinstellingen  zullen de nodige middelen voorzien voor de stagebegeleiders om de studenten vanop afstand op te kunnen volgen tijdens hun stage. 
 • Omdat sommige studenten onder druk van media, ouders,…. niet meer hun stages willen doorlopen, is communicatie vanuit het Ministerie van Onderwijs en Vorming richting studenten in de verpleegkunde  noodzakelijk.
 • De groeiende bekommernis over schaarste van beschermingsmateriaal, wat nu nog niet het geval is, wordt best gecounterd door dat beschermingsmateriaal nu al te bestellen of te stockeren.
 • De zorgsector mobiliseert nu al een medische reserve voor de nodige ondersteuning in de strijd tegen het coronavirus. Daarom:
 1. Kunnen de stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde (vanaf de tweede module), de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen tot nader order doorgaan.
 2. Studenten die stage zouden lopen in voorzieningen maar daar geweigerd werden, kunnen op vraag van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen hun stage elders aanvatten. 
 3. Studenten voor wie in de periode van de opgeschorte lessen geen stage is gepland, kunnen zich op vrijwillige basis melden om bij nood in zorg en welzijnsvoorzieningen bij te springen. Studenten kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger.
 4. Studenten die reeds werken als jobstudent binnen zorg en welzijn, wordt gevraagd hun engagement verder te zetten.


RICHTLIJN FRANSTALIG ONDERWIJS LEES JE HIER