Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Advies FRV en TCV basisverpleegkundige (HBO5)

Gezamenlijk advies klinische ladder

De Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde hebben een gezamenlijk advies gepubliceerd over de uitvoering van de zorg-/leerladder in de verpleegkunde. NETWERK VERPLEEGKUNDE is ook vertegenwoordigd in de FRV en TCV. De voorbije weken werd hard gewerkt aan het beroeps- en competentieprofiel van de basisverpleegkundige (HBO5) en de lijst van handelingen die de basisverpleegkundige autonoom mag stellen.

Het advies is er gekomen op vraag van minister Vandenbroucke om tegemoet te komen aan het Vlaams en Federaal regeerakkoord te voorzien in een nieuwe autonome verpleegkundige functie voor de startende HBO5 studenten vanaf het schooljaar 2023-2024. Dit om tegemoet te komen aan de vraag van Europa wat betreft het aantal stage-uren en opleidingsniveau. Deze documenten werden goedgekeurd met 1 tegenstem en 1 onthouding – bijna een unanieme goedkeuring dus. Let op: dit zijn adviezen en dus momenteel nog geen bindende richtlijnen.

Nieuwe autonome basisverpleegkundige op HBO5-niveau
BELANGRIJK 
Wie nu werkt, houdt alle rechten en blijft volledig bevoegd. Er is dus geen sprake van het afnemen van functies, plaatsen, bevoegdheden.
De nu werkende gebrevetteerde, gegradueerde, HBO5…-verpleegkundigen blijven werken in hun huidige functie. Alle voorstellen voor hervorming gaan over de toekomstige afgestudeerden, niet over wie nu werkt of zijn of haar studies reeds heeft aangevat!

STERKE AUTONOME BASISVERPLEEGKUNDIGEN
Belangrijk hierbij om te verduidelijken is dat de FRV en TCV vertrekken vanuit het principe dat iedere zorgvrager recht heeft op professionele verpleegkundige zorg en dus in alle sectoren en zorgorganisaties minimaal 1 bachelor verpleegkundige tewerkgesteld dient te zijn ter ondersteuning van de basisverpleegkundige en zorgkundigen. Deze paragraaf in het advies geeft meer toelichting over hoe we de werking in de praktijk zien:

‘De basisverpleegkundige voert, autonoom of in samenwerking binnen het zorgteam, de zorgen uit zoals aangegeven in het zorgplan opgesteld door de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger die de verpleegdiagnose opstelt. Naargelang de sector en dienst kan de basisverpleegkundige bij het aanvaarden van een nieuwe patiënt/cliënt vertrekken van een vooraf opgesteld standaard zorgplan, dat binnen korte tijd geïndividualiseerd, en waar nodig aangepast, wordt door de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Het zorgplan vermeldt ook de grenzen waarbinnen de basisverpleegkundige zelf het zorgplan kan aanpassen.'
De voorwaarden vermeld in het K.B. van 18 juni 1990 geldend voor alle beoefenaars van de verpleegkunde zijn uiteraard ook van toepassing voor de basisverpleegkundige.

SAMENWERKEN IN GESTRUCTUREERD VERPLEEGKUNDIG ZORGTEAM
Wij willen dat alle verpleegkundige zorgverleners samenwerken in gemengde teams. Alle krachten zijn nodig. In gemengde teams moeten masters, bachelors, HBO5-verpleegkundigen en zorgkundigen hun deskundigheid en ervaring samen volgens ieders competenties benutten.