Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Specialisatiecomplement en wijzigingen BBT-/BBK-premie

Duidelijk overzicht wat en hoe

Een koninklijk besluit van 17 juli 2022 voorziet een jaarlijkse premie voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen of de thuisverpleging, die:
 • het IFIC-barema genieten;
 • houder zijn van een bijzondere beroepstitel (BBT)/bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK);
 • en die werken in welbepaalde diensten of zorgprogramma’s. 
De premie draagt de titel ‘specialisatiecomplement’, en de hoogte verschilt naargelang men een BBT dan wel een BBK geniet.
 
Tevens wijzigen een aantal modaliteiten van de BBT-/BBK-premie en zullen verpleegkundigen met een recht op een BBT-/BBK-premie eenmalig opnieuw kunnen kiezen voor het IFIC-loonmodel. Hieronder vind je een bondige samenvatting, gevolgd door een meer uitgebreide toelichting van deze maatregelen.

Samenvatting
 • De maatregelen gelden enkel voor de niet-categorale ziekenhuizen1 en de thuisverpleging.
 • Houders van een BBT of een BBK, betaald volgens het IFIC-barema en tewerkgesteld op welbepaalde diensten/zorgprogramma’s genieten vanaf dit jaar een jaarlijkse premie, het specialisatiecomplement. 
 • Het specialisatiecomplement wordt in september uitbetaald. 
 • Wie recht heeft op de BBT-/BBK-premie doch niet op het IFIC-barema, zal eenmalig opnieuw kunnen kiezen tussen het behoud van zijn loonpakket en het IFIC-loonmodel. 
 • Voor verpleegkundigen die pas op of na 1 september 2022 houder worden van een BBT of een BBK verdwijnt in de openbare ziekenhuizen het recht op de BBT-/BBK-premie. Dezelfde regeling geldt voor loontrekkende verpleegkundigen in de thuisverpleging.
 • Verpleegkundigen die voor 1 september 2022 begunstigde waren op de BBT-/BBK-premie behouden, onder bepaalde voorwaarden, deze premie na een overstap naar een andere functie of naar een andere werkgever.

Situering
In 2011 werden jaarpremies geïntroduceerd voor verpleegkundigen die houder zijn een BBT of BBK. Voor de federale en de Vlaamse deelsectoren werden in respectievelijk 2018 en 2016 wijzigingen aangebracht met het oog op een uitfasering van dit voordeel. 
 
Eind 2021 kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke evenwel een opvolger aan voor deze BBT-/BBK-premies, het ‘specialisatiecomplement’. Een koninklijk besluit van 17 juli 2022 formaliseert dit nieuwe voordeel. Dit koninklijk besluit wijzigt eveneens een aantal modaliteiten van de BBT-/BBK-premie en introduceert een nieuw instapmoment voor het IFIC-loonmodel voor zij die nog recht hebben op de BBT-/BBK-premie.
 
Opgelet! Al deze nieuwe maatregelen zijn beperkt tot de niet-categorale ziekenhuizen en de thuisverpleging. Ze gelden dus bijvoorbeeld niet voor verpleegkundigen werkzaam in woon- en zorgcentra.
 
Het specialisatiecomplement
Voorwaarden
Met ingang van 2022 heeft een verpleegkundige jaarlijks recht op een jaarpremie, het ‘specialisatiecomplement’, indien hij 
 • werkzaam is in de thuisverpleging of in een niet-categoraal ziekenhuis (ongeacht of het een private dan wel een openbare voorziening is);  
 • en betaald wordt volgens het IFIC-loonmodel; 
 • en, voor ziekenhuispersoneel dat houder is van één van de volgende titels en werkzaam is in één van de volgende gelieerde diensten/zorgprogramma’s:
 • een BBT of BBK opgelijst in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en bovendien werkzaam is in een erkende dienst, erkende functie  of een erkend zorgprogramma die deze specialisatie voorziet (dit is dezelfde groep die in principe in aanmerking komt voor de BBT-/BBK-premie. De volgende drie punten zijn dus een uitbreiding in vergelijking tot de BBT-/BBK-premie);
 • de BBT perioperatieve zorgen, en bovendien werken in de preoperatieve consultatie, in het operatiekwartier, in de ontwaakkamer, de ambulante chirurgie of in een hoog gespecialiseerde dienst voor invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen van een ziekenhuis;
 • de BBT pediatrie-neonatologie, de BBT geestelijke gezondheidszorg & psychiatrie of de BBK geestelijke gezondheidszorg & psychiatrie, en bovendien werken in diensten neuropsychiatrie gericht op observatie en behandeling van kinderen (index K);
 • de BBT geestelijke gezondheidszorg & psychiatrie of de BBK geestelijke gezondheidszorg & psychiatrie, en bovendien werken in de diensten intensieve zorgverlening van psychiatrische patiënten (index IB);
 • en, voor wie werkzaam is in de thuisverpleging: houder zijn van een BBT of BBK opgelijst in het koninklijk besluit van 27 september 2006, en gedurende het jaar waarop het specialisatiecomplement betrekking heeft bovendien afdoende geattesteerde verstrekkingen hebben verleend zoals vermeld in artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Bedrag & betaling
Vandaag bedraagt het specialisatiecomplement voor voltijdse werknemers:
 • 2.500 euro bruto: Houder van een BBT
 • 833 euro bruto: Houder van een BBK
Deze bedragen zijn onderworpen aan een indexatiemechanisme.
 
Wie werkzaam is in een ziekenhuis wordt het specialisatiecomplement eveneens bepaald pro rata de arbeidsregeling en het aantal gewerkte en gelijkgestelde maanden tijdens de referentieperiode. De referentieperiode loopt van 1 september tot 31 augustus.
 
Voor wie werkzaam is in de thuisverpleging wordt het specialisatiecomplement bepaald pro rata het aantal en de aard van het verstrekkingen, uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) tijdens de referentieperiode. Ook deze referentieperiode loop van 1 september tot 31 augustus. Over deze pro rata-regeling werkt het RIZIV nog praktische modaliteiten uit.

Voor het specialisatiecomplement van 2022 gelden enkele afwijkingen:
 • een kortere referteperiode: 1 januari tot 31 augustus;
 • een bijkomende pro rata van 8/12e. 
Voorbeeld: een voltijdse rechthebbende werkzaam in een ziekenhuis met een BBK en met vier gewerkte maanden tijdens 1 januari 2022-31 augustus 2022, zal de helft van 8/12e van 833 euro ontvangen.
 
Het specialisatiecomplement dat in september 2022 wordt betaald voor een voltijdse werknemer bedraagt 1.667 euro voor de houder van een BBT, en 555 euro voor een houder van een BBK.
 
Het specialisatiecomplement wordt in de maand september uitbetaald. De werkgever betaalt het complement (zowel in de ziekenhuizen als in de thuisverpleging).
 
Geen cumul met de BBT-/BBK-premie 
Het specialisatiecomplement kan niet gecumuleerd worden met een BBT-/BBK-premie. Betaalt de werkgever het specialisatiecomplement, dan kan de betrokken werknemer hier bovenop dus niet nog eens een BBT-/BBK-premie eisen, ook al voldoet hij ook aan de voorwaarden voor de BBT-/BBK-premie.
 
De werknemer met recht op een BBT-/BBK-premie die overstapt naar het IFIC-loonmodel zal wel nog een deel van zijn BBT-/BBK-premie genieten, pro rata het aantal gewerkte en gelijkgestelde maanden tijdens de referentieperiode zonder IFIC-barema. Voor de gewerkte en gelijkgestelde maanden betaald volgens het IFIC-barema geniet hij het specialisatiecomplement volgens een pro rata regeling per volledige maand.
 
IFIC-loonmodel: nieuw instapmogelijkheid voor wie een BBT-/BBK-premie geniet

De werknemer die een BBT-/BBK-premie geniet en die nog niet het recht op het IFIC-barema geniet, zal eenmalig een tweede keer kunnen kiezen tussen het behoud van zijn bestaand loonpakket en de overstap naar het IFIC-loonmodel. 
Dit nieuwe keuzemoment geldt evenwel niet voor functies waarvoor het IFIC-barema nog niet geactiveerd is.

Het koninklijk besluit schrijft voor dat de keuze plaatsvindt tijdens de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023. Het koninklijk besluit zelf concretiseert dit nieuwe keuzemoment maar in beperkte mate. Dit moet dus nog zeker verder gespecificeerd worden.
Eenmaal deze duidelijkheid er is kan onderzocht worden of wij jou opnieuw kunnen bijstaan tijdens de keuzeprocedure.

In de tweede helft van augustus plant de vzw IF-IC de terbeschikkingstelling van een tool.
 
Meeneembaarheid van de BBT-/BBK-premie
De in een ziekenhuis werkzame verpleegkundige die op 1 september 2022 begunstigde is van een BBT- of BBK-premie behoudt het recht op die premie bij een overstap naar een andere verpleegkundige functie in zijn ziekenhuis of in een ander ziekenhuis, op voorwaarde dat hij niet overstapt naar het IFIC-barema. 
 
Eenzelfde meeneembaarheid geldt voor de loontrekkende verpleegkundigen werkzaam in de thuisverpleging en die voor 1 september 2022 begunstigde zijn van een BBT- of BBK-premie. Zij behouden dit recht indien zij van werkgever veranderen binnen de sector van de thuisverpleging op voorwaarde dat zij:
 • de functie van verpleegkundige blijven uitoefenen;
 • en niet overstappen naar het IFIC-barema.

Wijzigingen recht BBT-/BBK-premie 
Tot slot wijzigen enkele modaliteiten van de BBT-/BBK-premie. Er geldt nu ook een uitfasering voor de openbare niet-categorale ziekenhuizen. De verpleegkundigen die pas op of na 1 september 2022 houder wordt voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid kan er niet langer de BBT-/BBK-premie genieten. Dezelfde regeling geldt ook voor de loontrekkende verpleger in de thuisverpleging.
 
Herinnering: voor wie werkzaam is in een privaat niet-categoraal ziekenhuis bestaat reeds sinds 2018 een uitdoofregeling: wie pas op of na 1 september 2018 houder werd, kan niet langer de BBT-/BBK-premie genieten.
 
Bron: 
 • Acerta 
 • Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot invoering van een specialisatiecomplement en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties en het koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden (BS 28 juli 2022)