Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Functie (Adjunct) directeur medische hulpverlening

Dringende vraag wachtrol

DRINGENDE VRAAG - Raadpleeg HIER de brief. 

Conform het KB van 2/2/2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied moet de minister erop toezien dat er 24 uur op 24 op het Belgisch grondgebied een wachtrol wordt georganiseerd. 

Dit is helaas voor de meeste Belgische regio ’s niet de realiteit op het terrein. Het leiden van een ramp vereist echter specifieke vaardigheden en expertise. Urgentieartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen spoedgevallenzorg zijn cruciaal  bij rampenbestrijding, maar hun verantwoordelijkheden en bijdragen verschillen afhankelijk van de rollen die zij op een rampterrein invullen. 

Directe patiëntenzorg, beheren van medicatie en het uitvoeren van medische procedures zijn voor urgentieartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen spoedgevallenzorg in het kader van rampenmanagement van groot belang in de opvang en stabilisatie van patiënten in de VMP. 

De functie van directeur medische hulpverlening wordt conform het KB uitgevoerd door een arts-specialist in de urgentiegeneeskunde, de functie van adjunct directeur medische hulpverlening door een Gespecialiseerde verpleegkundigen spoedgevallenzorg. Naast de beschrijving in het KB van 2007 toont de literatuur ook aan dat deze opdeling adequaat is.

Gezien het belang van de adjunct directeur medische hulpverlening is er de nood aan een KB waarbij deze functie , alsook de verdeling van de verantwoordelijkheden beter beschreven wordt. 

In de Omzendbrief DGH/2017/D2/Medisch interventieplan wordt het volgende geschreven over de Adj. Dir-Med: De taak van DIR-MED wordt waargenomen door de MUG-arts van de 1e MUG ter plaatse tot het moment dat de Dir-Med arriveert of een meer ervaren MUG-arts het overneemt. Adjunct DIR-MED (ADJ DIR-MED) De ADJ DIR-MED helpt bij de uitvoering van het takenpakket van de DIR-MED. De DIR-MED en/of de ADJ DIR-MED zetelt als vertegenwoordiger van discipline 2 in de CP-Ops. 5.2 Aanvullende functies Onderstaande functies worden ingevuld naargelang de omvang van de ramp of het event, de behoeften op het terrein en de beschikbaarheid van het personeel.

Wanneer de nominatieve Dir-MED nog niet aanwezig is zou aan de adjunct directeur medische hulpverlening er de mogelijkheid moeten geboden worden de taken van een directeur medische hulpverlening over te nemen tot deze aanwezig is. Zo kan de urgentiearts en gespecialiseerde verpleegkundigen spoedgevallenzorg van de eerste MUG ingeschakeld worden in de VMP, waar ze een meerwaarde hebben in de opvang en stabilisatie van slachtoffers in de VMP.
Om de adjunct deze taken op een veilige manier te laten uitvoeren is nood aan onder andere een aansprakelijkheidsverzekering.

Om een permanente beschikbaarheid te waarborgen dient deze wachtfunctie ziekenhuis -overstijgend te worden georganiseerd waarbij er geen cumul is met een in-hospitaal functie. Een ramp houdt geen rekening met territoriale grenzen.

Voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van de wachtrol adjunct directeur medische hulpverlening en directeur medische hulpverlening wordt de continue permanentie preferentieel georganiseerd binnen een ziekenhuis-overstijgend samenwerkingsverband en in samenwerking met de regionaal betrokken ziekenhuisnetwerken. 

Cfr artikel 3 van het KB van 2007 is de wachtrol onverenigbaar met een gelijktijdige deelname aan een andere wachtrol. Dit dient ten allen tijde gerespecteerd te worden zodat de permanentie gewaarborgd blijft.

Per deelregio is er nood aan een prioritair voertuig voor de Dir-Med en de Adj. Dir-Med zodat zij binnen het half uur hun functie kunnen opnemen.

We vragen een aan het FOD om een analyse op te stellen teneinde deze functies adequaat te kunnen implementeren met tevens het noodzakelijke en haalbare budget hiervoor, dit in samenwerking met de beroepsverenigingen artsen en verpleegkundigen spoedgevallen.

Tevens vragen we aan de Federaal bevoegde overheid:
  • Om een aanbod opleidingen (adjunct) Dir-Med uit te werken voor de overbruggende (adjunct) Dir-Med functie in afwachting van de komst vaste (adjunct) Dir-Med. Voor de (adjunct(en)-) Dir -Med moet er een post -graduaat opleiding komen. 
  • Een aanbod middelen en kader om voldoende oefengelegenheden noodplanning hiervoor te realiseren opdat betrokken actoren dit voldoende regelmatig kunnen onderhouden
  • De nodige schikkingen te treffen met betrekking tot de juridische aansprakelijkheid en verzekering van de betrokken actoren adjunct Dir -Med.


           AFIU     VVVS                       Netwerk verpleegkunde   BeCEP
          Werkgroep kritieke diensten
  Yves Maule           Geert Berden         Bart Rens Pieter Jan Van Asbroeck