Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Acties (zij-)instroom in de zorg- en welzijnssectoren

Overzicht en conclusies

Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (verder VIA 6) van 30 maart 2021 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 erkent dat inzetten op (zij-)instroom richting zorgen welzijnsectoren primondiaal zijn, gegeven de evoluties binnen de sector.

Hiertoe werd afgesproken dat de zorgambassadeur, de sociale partners (van VIA) en de betrokken beleidsdomeinen (WVG, Werk en Sociale Economie (WSE) en Onderwijs en Vorming (OV)) een nieuw geïntegreerd actieplan uitwerken met strategische lijnen en acties voor de periode 2021-2024. Het actieplan is een gezamenlijk project van de zorgambassadeur, de sociale partners (van VIA), VDAB en de beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin, werk en sociale economie en onderwijs en vorming. Iedere partner levert vanuit zijn bevoegdheden een belangrijke bijdrage aan het actieplan. 

Op basis van de acties opgenomen in VIA 6 en de input die gegenereerd werd door de verschillende werkgroepen, identificeren we vier onmiddellijk uit te werken thema’s. Lees het volledige rapport hier. 

  • Inzetten op branding, communicatie en sensibilisering;
  • De bestaande kwalificerende sectorale opleidingen enerzijds versterken door te voorzien in meer plaatsen en anderzijds uitbreiden naar andere sectoren. We denken hierbij onder meer aan het Project 360/600 (PC 330), het Project 3030 (PC 318.02), #kiesvoordezorg, “via vorming hogerop”, IntegraZorg (erkende vluchtelingen), …
  • Het voorzien van een structureel kanaal voor instroom en opleiding binnen de basisfinanciering van de diverse zorg- en welzijnssectoren, met de nodige aandacht voor coaching en begeleiding op de werkvloer;
  • Het bouwen een overkoepelend “digitaal intake-platform” waar iedere geïnteresseerde terecht kan en dan wordt geleid naar het gepaste initiatief. Hierbij is het van belang dat VDAB haar (diverse) regisseursrollen ten volle kan spelen en samen met partners zijn bevoegdheden m.b.t. werkzoekenden en niet-actieven ten volle kan opnemen. Voor de werknemers blijft het initiatief bij de sociale partners en de sectorfondsen. Voordeel hiervan is dat potentiële geïnteresseerde kandidaten een transparant en eenduidige overzicht hebben van het opleidingsaanbod. We versterken de opleidingstrajecten voor zij-instromers binnen de zorg- en welzijnssector en voorzien hiervoor de (éénmalige) middelen bij het “intake-platform” en dus niet bij ieder paritair comité afzonderlijk. Dit intake-platform zal zowel voor de publieke als de private zorg- en welzijnssectoren de informatie ontsluiten. De sociale partners werken toe naar een harmonisering van de projecten rond opleidingstrajecten (bijvoorbeeld deze rond verzorgenden en verpleegkunde, vorming hogerop, project 600, project 360, project 3030, …). De partners werken ernaar toe om de diverse opleidingsprojecten, selectieprocessen, criteria van verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen, doorlooptijd te verkorten, unieke processen sectoroverschrijdend te organiseren met als doel te evolueren naar een geïntegreerd opleidingsaanbod voor de publieke en private zorg- en welzijnssectoren. 

Deze vier thema’s worden op korte termijn verder geconcretiseerd en beslist binnen de tripartite stuurgroep en gevalideerd binnen de Centrale Evaluatie Groep (CEG) VIA 6. Daarnaast werkt de tripartite stuurgroep de bovengenoemde aandachtspunten, thema’s en acties zoals zorgorganisatie, samenwerking met sociale economie (actie 17 en actie 18) en andere verder uit binnen de daarvoor voorziene looptijd en de afgesproken budgetten van het actieplan (zij-)instroom in de zorg- en welzijnssectoren (2021-2024).