Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Personeelsnorm in WZC e.a. instellingen

Expliciete voorwaarden NVKVV

Betaalbare en aantrekkelijke rol voor verpleegkundigen

De Vlaamse Regering heeft een voorontwerp van besluit uitgewerkt over o.a. de contractuitbreidingsmogelijkheden (vb. interim contracten) voor zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging. NVKVV sluit zich aan bij de doelstelling om regelgeving aan te passen waardoor een aantal van de huidige problemen in het werkveld grondig kunnen worden aangepakt. Vitaal moet er dringend een oplossing komen voor de bestaande verpleegkundige tekorten in de Vlaamse Zorg- en Welzijnssector. De verdere functie- en taakdifferentiatie voor verpleegkundigen is een cruciaal actiepunt voor verpleegkundigen gezien de schaarse resources die we tegemoet zien en de immense toename van de zorgvraag alsook sterk evoluerend bewonersprofiel. Enkel zo kunnen we een betaalbare en aantrekkelijke rol voor verpleegkundigen en andere broodnodige zorgverleners blijven voorzien.

Plaats voor een nieuwe rol voor verpleegkundigen

Aldus geven we goedkeuring op voorwaarde dat de plaats voor de nieuwe rol voor verpleegkundigen wordt voorzien. Het tekort aan expertise en vaardigheden in de woonzorgcentra is een vastgesteld probleem dat tijdens de COVID-19-crisis nog meer dan anders is komen bovendrijven. Dit moet worden aangepakt! Het klinisch leiderschap van de verpleegkundigen moet een volledige kans krijgen in het beleid van woonzorgcentra ten voordele van het optimaliseren van kwaliteitsvolle zorg.

In functie van daadwerkelijke verpleegkundige zorgnoden

Het beleid moet toelaten de huidige normen voor verpleegkundige in de Vlaamse zorg- en welzijnssector te herbekijken in functie van de daadwerkelijke verpleegkundige zorgnoden. Wij benadrukken hierbij de reeds voorgestelde ‘exclusieve’ lijst (Advies Protocolakkoord FRV en TCV 2018)¹ van niet te delegeren verpleegkundige handelingen, waarvan een verantwoorde toepassing de absolute deskundigheid van de verpleegkundige vraagt. Zo is het inschakelen van verpleegkundigen enkel verantwoord indien er nood is aan hun wettelijke bevoegdheden, alsook hun specifieke professionele verworven competenties na een bacheloropleiding van 4 jaar. Verpleegkundige diagnostiek, beslissen tot uitvoeren of delegeren van verpleegkundige handelingen en bij delegatie opleiding en toezicht technisch verpleegkundige handeling behoren expliciet tot deze bevoegdheden. 

Expliciete voorwaarden

  • het inschakelen van verpleegkundigen is enkel verantwoord indien er nood is aan hun wettelijke bevoegdheden, alsook hun specifieke professionele verworven competenties, rekening houdend met de exclusieve lijst (advies FRV) ;   
  • te garanderen dat hoofdverpleegkundige functies aantrekkelijk blijven voor bachelor verpleegkundigen ;
  • te garanderen van een beleid ‘stageplaatsen’ conform ieders te verwerven competenties ;
  • te garanderen van de implementatie van zorgprocessen volgens best practices door een norm te voorzien voor gespecialiseerde verpleegkundigen of referentieverpleegkundigen in geriatrie, palliatieve zorg, nutritie, wondzorg, diabeteszorg, dementie, handhygiëne, …
  • te garanderen dat er tijdens interdisciplinair samenwerken aandacht gaat naar de wettelijke bevoegdheden en specifieke verworven competenties voor elke zorgverlener;
  • te garanderen van samenwerkingsverbanden; expertisedeling intra en extramuros
  • te garanderen van reguliere informatieoverdracht binnen de zorginstellingen alsook bij opname en ontslag dat verder gaat dan de bevoegdheid van een arts

Eerder, in mei 2019 werd het woonzorgdecreet gepubliceerd, waarop vooraf gaande een advies van NVKVV werd overgemaakt  aan toenmalig minister Vandeurzen. Dit advies kaartte dezelfde pijnpunten en oplossingen aan die de COVID-19 crisis ten goede hadden gekomen. We vragen de huidige minister Beke hier wel mee aan de slag te gaan, post-Covid-19.

Werkgroep ouderenzorg NVKVV

Werkgroep palliatieve zorg NVKVV

Werkgroep verpleegkundigen maatschappij en gezondheid NVKVV

Werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV

Werkgroep hoofdverpleegkundigen NVKVV

Werkgroep studenten NVKVV


¹ https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/avis-consolide-du-cfai-et-de-la-ctai-concernant-les-protocoles-daccord